Câu 3 trang 51 SGK Tin học 11

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Có thể dùng câu lệnh while-đo để thay cho câu lệnh for-do được không? Nếu được, hãy thực hiện điều đỏ với chương trình.
  Trả lời:
  Có thể thay thế đoạn chương trình chứa câu lệnh for-đo (dạng lặp tiến) for <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;
  bằng đoạn chương trình chứa câu lệnh while-do như sau:
  PHP:
  1. i:= <giá trị đầu>;
  2. while <i< = <giá trị cuối> do
  3. begin
  4. <câu lệnh>;
  5. <tăng i một đơn vị>,
  Như vậy, chương trình tính Tong_la viết bằng lệnh for-do
  PHP:
  1. program Tong__la;
  2. uses crt;
  3. var S:real,
  4. a, N: integer;
  5. begin
  6. clrscr;
  7. write('Hay nhap gia tri a vao!'); readln(a);
  8. S:= 1.0/a;
  9. for N:=1 to 100 do S: = S+1.0/ (a+N);
  10. writeln('Tong Sla:', S:8:4); readln;
  11. được viết lại bằng lệnh while-do như sau:
  12. Program Tong_la;
  13. uses crt;
  14. var S:real;
  15. a, N: integer;
  16. Begin
  17. clrscr;
  18. write('Hay nhap gia tri a vao!'); readln(a);
  19. S:= 1.0/a;
  20. N:= 1;
  21. while N<=100 do begin
  22. S:= s + 1.0/(a+N);
  23. N:= N + 1; end;
  24. writeln('Tong s la:', S:8:4); readln;