Câu 5 trang 13 SGK Tin học 11

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal.
  Trả lời:

  Ba tên đúng theo quy tắc của Pascal và có độ dài khác nhau:
  PHP:
  1. tinhoc
  2. tin_hoc_2007
  3. hanoi2007
  Lưu ý: Tên trong Pascal được đặt theo quy tắc sau đây:
  - Chỉ bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới;
  - Không bắt đầu bằng chữ số;
  Độ dài theo quy định của trình dịch (Turbo Pascal không quá 127 kí tự:, Free Pascal không quá 255 kí tự).
  Tuy nhiên, tên không nên đặt quá dài hay quá ngắn mà nên đặt sao cho gợi nhớ ý nghĩa đối tượng mang tên đó