Câu 5 trang 51 SGK Tin học 11

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Lập trình tính:
  01.jpg
  Trả lời:
  a)
  PHP:
  1. program Tong_5a,
  2. uses crt,
  3. var y: real;
  4. n: byte;
  5. Begin
  6. clrscr
  7. y : 0;
  8. for n :=1 to 50 do
  9. y : = y + n / ( n +1 ) ;
  10. writeln('Tong y la: y:0:18);
  11. readln ;
  12. End.
  Nếu biến y khai báo theo kiểu extended thì chương trình tính tổng y sẽ là như sau:
  ($e+, N+}
  PHP:
  1. program Tong_5a;
  2. uses crt;
  3. var y: real;
  4. n :byte;
  5. Begin clrscr;
  6. y : = 0 ;
  7. for n:= 1 to 50 do
  8. y:= y + n/(n+1);
  9. writeln('Tong y la: y:0:18);
  10. readln
  11. End.
  b)
  PHP:
  1. program Tong_5b;
  2. uses crt;
  3. var n: longint;
  4. e, sh: real;
  5. Begin
  6. clrscr;
  7. sh:= 1/2,
  8. n: = 2 ;
  9. e:= 2 + sh;
  10. while sh>= 2*1E-16 do
  11. begin
  12. inc (n) ,
  13. sh: = sh*(1/n) ,
  14. e:= e + sh;
  15. writeln('Gia tri e(n)la: ',e:10:6);
  16. readln