Câu 9 trang 36 SGK Tin học 11

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy viết chương trình nhập số a (a>0) rồi tính và đưa ra diện tích phần được gạch chéo trong hình 3 (kết quả làm tròn đến bốn chữ số thập phân).
  01.jpg
  Trả lời:
  Qua hình vẽ . ta nhận thấy rằng diện tích phần gạch chéo bằng 1/2 diện tích hình tròn tâm
  O(0:0), Bán kính R a. Ta lại biết rằng, diện tích hình tròn được tính theo công thức: S = R*R*/Pi; Pi≈3,1416. Khi đó, chương trình tính diện tích phần gạch là như sau:
  PHP:
  1. Program dien_tich_phan_gach;
  2. Uses crt;
  3. Var a: real; Conts pi = 3,1416,
  4. Begin
  5. Clrscr,
  6. Write('Nhap ban kinh duong tron a (a>0): ')
  7. Readln(a) ,
  8. write('Dien tich phan gach cheo la: ',a*a*pi/2:20:4);
  9. Readln End .
  Khi chạy chương trình, nếu a = 2 thì diện tích phần gạch là 6.2832;
  nếu a = 3 thì diện tích phần gạch là 14.1372;
  nếu a = 5 thì diện tích phần gạch là 3 1.8086
  Kết quả chương trình như hình 1 dưới đây:
  02.jpg