Cho biết vì sao ở biển Hồng Hải lại có độ muối cao như vậy? Cho biết vì sao ở biển Bantich lại có độ muối thấp như vậy?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào nội dung của bài trong SGK và số liệu ở hình dưới đây về độ muối của nước biển và đại dương, em hãy:
  - Điền tiếp tên các địa điểm vào chỗ chấm (...) cho đúng độ muối (độ mặn) ở các biển:

  01.png

  - Cho biết vì sao ở biển Hồng Hải lại có độ muối cao như vậy?
  - Cho biết vì sao ở biển Bantich lại có độ muối thấp như vậy?
  Lời giải chi tiết

  02.jpg

  - Biển Hồng Hải lại có độ muối cao như vậy vì biển này có ít sông chảy vào, độ bốc hơi lại rất cao.
  - Biển Ban-tich lại có độ muối thấp như vậy vì biền này kín, có nguồn nước sông phong phú.