Chuyên đề giới hạn – liên tục – Trần Quốc Nghĩa

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 86 trang bao gồm tóm tắt lý thuyết, các dạng toán thường gặp và cách giải, bài toán mẫu và tuyển chọn các bài tập tự luận – trắc nghiệm có đáp án chuyên đề giới hạn – liên tục (Đại số và Giải tích 11 chương 4), tài liệu được biên soạn bởi thầy Trần Quốc Nghĩa.
  Nội dung tài liệu:
  Vấn đề 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ
  Dạng 1. Dãy có giới hạn 0
  Dạng 2. Khử dạng vô định ∞/∞
  Dạng 3. Khử dạng vô định ∞ – ∞
  Dạng 4. Cấp số nhân lùi vô hạn

  Vấn đề 2. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

  Dạng 1. Định nghĩa giới hạn
  Dạng 2. Giới hạn một bên
  Dạng 3. Khử dạng vô định ∞/∞
  Dạng 4. Khử dạng vô định 0/0
  Dạng 5. Khử dạng vô định ∞ – ∞, 0.∞
  Dạng 6. Sử dụng đồ thị để tìm giá trị của giới hạn

  Vấn đề 3. HÀM SỐ LIÊN TỤC

  Dạng 1. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm
  Dạng 2. Xét tính liên tục của hàm số trên khoảng, đoạn
  Dạng 3. Chứng minh phương trình có nghiệm
  Dạng 4. Xét dấu biểu thức

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU