Chuyên đề hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số logarit – Trần Quốc Nghĩa

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu phân dạng, hướng dẫn phương pháp giải kèm bài tập mẫu và bài tập trắc nghiệm có đáp án chuyên đề hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số logarit trong chương trình Giải tích 12. Nội dung tài liệu gồm các phần:
  Vấn đề 1. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ – số mũ thực
  + Dạng 1. Tính toán – rút gọn biểu thức lũy thừa
  + Dạng 2. So sánh các lũy thừa hay căn số
  + Dạng 3. Bài toán lãi kép
  Vấn đề 2. Logarit
  + Dạng 1. Tính toán – rút gọn biểu thức có chứa logarit
  + Dạng 2. So sánh hai logarit
  + Dạng 3. Biểu diễn một logarit theo các logarit khác
  + Dạng 4. Chứng minh đẳng thức chứa logarit
  + Dạng 5. Bài toán lãi kép
  Vấn đề 3. Hàm số mũ – hàm số logarit
  + Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số
  + Dạng 2. Đạo hàm của hàm số mũ và logarit
  + Dạng 3. Gtln và gtnn của hàm số mũ và logarit
  + Dạng 4. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
  + Dạng 5. Tìm giới hạn của các hàm số mũ và logarit
  + Dạng 6. Dùng tính đơn điệu để chứng minh bất đẳng thức chứ mũ logarit
  Vấn đề 4. Phương trình mũ
  + Dạng 1. Phương pháp đưa về cùng cơ số
  + Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ
  + Dạng 3. Phương pháp logarit hóa
  + Dạng 4. Phương pháp đưa về phương trình tích
  + Dạng 5. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức, tính đơn điệu của hàm số
  Vấn đề 5. Bất phương trình mũ
  + Dạng 1. Phương pháp đưa về cùng cơ số
  + Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ
  + Dạng 3. Phương pháp logarit hóa
  Vấn đề 6. Phương trình logarit
  + Dạng 1. Phương pháp đưa về cùng cơ số
  + Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ
  + Dạng 3. Phương pháp mũ hóa
  + Dạng 4. Phương pháp đưa về phương trình tích
  + Dạng 5. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức, tính đơn điệu của hàm số
  Vấn đề 7. Bất phương trình logarit
  + Dạng 1. Phương pháp đưa về cùng cơ số
  + Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ
  Vấn đề 8. Hệ phương trình mũ – logarit
  Vấn đề 9. Phương trình. Hệ phương trình bất phương trình có tham số
  Bài tập trắc nghiệm

  + Vấn đề 1. Lũy thừa
  + Vấn đề 2. Logarit
  + Vấn đề 3. Hàm số mũ – hàm số logarit – hàm số lũy thừa
  + Vấn đề 4. Phương trình – bất phương trình mũ
  + Vấn đề 5. Phương trình – bất phương trình logarit
  + Vấn đề 6. Bài tập trắc nghiệm (trích từ 7 đề của bgd)
  Bảng đáp án bài tập trắc nghiệm

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU