Cộng các số tròn chục

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Bài giải:
  Bài 1:
  a. Kết quả bằng 70.
  b. Kết quả bằng 90.
  c. Kết quả bằng 60.
  d. Kết quả bằng 80.
  e. Kết quả bằng 70.
  f. Kết quả bằng 80.
  Bài 2:
  50 + 10 =
  Nhẩm: 5 chục + 1 chục = 6 chục.
  Vậy 50 + 10 = 60.
  20 + 20 =
  Nhẩm: 2 chục + 2 chục = 4 chục.
  Vậy 20 + 20 = 40.
  30 + 50 =
  Nhẩm: 3 chục + 5 chục = 8 chục.
  Vậy 30 + 50 = 80.
  40 + 30 =
  Nhẩm: 4 chục + 3 chục = 7 chục.
  Vậy 40 + 30 = 70.
  20 + 60 =
  Nhẩm: 2 chục + 6 chục = 8 chục.
  Vậy 20 + 60 = 80.
  70 + 20 =
  Nhẩm: 7 chục + 2 chục = 8 chục.
  Vậy 70 + 20 = 90.
  50 + 40 =
  Nhẩm: 5 chục + 4 chục = 9 chục.
  Vậy 50 + 40 = 90.
  40 + 50 =
  Nhẩm: 4 chục + 5 chục = 9 chục.
  Vậy 40 + 50 = 90.
  20 + 70 =
  Nhẩm: 2 chục + 7 chục = 9 chục.
  Vậy 20 + 70 = 90.
  Bài 3:
  Số gói bánh cả hai thùng là:
  20 + 30 = 50 (gói bánh)
  Đáp số: 50 gói bánh.