Công nghệ 10 Bài 56: Thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  I. Xác định kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình:
  Tình huống: Kinh doanh ăn uống bình dân.
  • Doanh thu bán hàng:
   • Sáng: 100 x 5.000 đ = 500.000 đồng

   • Trưa: 200 x 5.000 đ = 1000.000 đồng

   • Giải khát: 100 x 3.000 đ = 300.000 đồng
  ⇒ Tổng doanh thu: 1.800.000 đồng

  1. Chi phí trả công lao động cho nhân viên nấu ăn và phục vụ: 180.000 đồng

  2. Nhu cầu vốn kinh doanh (Chi phí mua hàng): 900.000 đồng
  II. Xác định kế hoạch kinh doanh cho gia đình:
  Tình huống: Xác định kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại.
  a. Tổng mức bán: 109.000.000 đồng

  • Thị trường địa phương: 60.000.000 đồng

  • Thị trường khác: 49.000.000 đồng
  b. Xác định mức bán hàng ở từng thị trường

  • Thị trường địa phương:
  20.106+106+ 30.106= 60.106 đ

  • Thị trường lân cận: 10.106+15.106= 25.106đ

  • Thị trường khác: 24.106 đ
  c. Tổng giá trị mua: 81.000.000 đồng

  d. Mua từng mặt hàng

  • Hàng A:
   • Cơ sở 1: 20.000.000 đồng x 60% = 12.000.000 đồng

   • Cơ sở 2: 20.000.000 đồng x 40% = 8.000.000 đồng
  • Hàng B:
   • Cơ sở 1: 7.000.000 đồng

   • Cơ sở 2: 7.000.000 đồng
  • Hàng C:
   • Cơ sở 1: 15.200.000 đồng

   • Cơ sở 2: 11.400.000 đồng

   • Cơ sở 3: 11.400.000 đồng
  e. Tổng chi phí: 99.000.000 đồng

  f. Lợi nhuận: 10.000.000 đồng

  III. Hạch toán hiệu quả kinh doanh:
  1. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh tế.
  • Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một cửa hàng ăn uống bình dân
   • Doanh thu bán hàng: 1.800.000 đồng

   • Chi phí mua hàng: 1.270.000 đồng

   • Trả công lao động: 180.000 đồng

   • Chi phí khác: 100.000 đồng

   • Tổng chi phí: 1.550.000 đồng

   • Lợi nhuận: 250.000 đồng
  • Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp thương mại
  2. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất.
  a) Bán hàng

  • Ngành hàng A:
   • Số lượng hàng bán: 120 tấn.

   • Giá bán bình quân: 950.000 đ/tấn.
  • Ngành hàng B:
   • Số lượng hàng bán: 720 tấn.

   • Giá bán bình quân: 600.000 đ/tấn.
  b) Chi phí kinh doanh

  • Chi phí mua hàng
   • Ngành hàng A:
    • Số lượng mua: 120 tấn.

    • Giá mua bình quân: 800.000 đ/tấn.
   • Ngành hàng B
    • Số lượng mua: 720 tấn.

    • Giá mua bình quân: 500.000 đ/tấn.
  • Chi phí tiền lương, vận chuyển, bảo quản và các chi phí khác b.quân: 50.000 đ/tấn.