Công nghệ 11 Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  I. Vai trò và vị trí của động cơ đốt trong
  1. Vai trò
  • Động cơ đốt trong có vai trò rất quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong ngành giao thông vận tải.
  2. Vị trí
  • Ngành công nghiệp chế tạo động cơ đốt trong là bộ phận quan trọng nhất của ngành cơ khí và nền kinh tế quốc dân của mỗi nước. Các nước đều coi trọng phát triển ngành này.

  • Một vài ví dụ ứng dụng của động cơ đốt trong:
  [​IMG]
  [​IMG]

  Máy xúc Máy phát điện

  [​IMG]

  Máy bay Boeing 787 khổng lồ và sang trọng

  II. Nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong
  1. Sơ đồ ứng dụng
  [​IMG]

  • Động cơ thường sử dụng là Động cơ xăng và động cơ diezen

  • Máy công tác là thiết bị nhận năng luợng từ trục khuỷu động cơ để thực hiện nhiệm vụ.

  • Hệ thống truyền lực là bộ phận trung gian nối động cơ đốt trong với máy công tác.
  2. Nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong
  a. Về tốc độ quay: Động cơ và máy công tác

  • Bằng nhau → Nối trực tiếp qua khớp nối (VD: Máy phát điện)

  • Khác nhau → Thông qua hộp số, , bộ truyền bằng đai (VD: Xe máy, ô tô..)

  • Ví dụ về bánh răng:
  [​IMG]
  [​IMG]

  Bánh răng A có 20 răng, bánh răng B có 40 răng.

  Bánh răng A quay 200 vòng/ phút. Bánh răng B quay 100 vòng/ phút. Gọi là tỉ số truyền

  b. Về công suất: Phải thỏa mãn quan hệ sau:

  \({N_{DC}} = {\rm{ }}({N_{CT}} + {\rm{ }}{N_{TT}}).{\rm{ }}K\)

  • Trong đó
   • NĐC : công suất động cơ

   • NCT : công suất máy công tác

   • NTT : công suất tổn thất của hệ thống truyền lực

   • K: hệ số dự trữ (K=1,05 ÷ 1,5)

  Bài tập minh họa
  Bài 1:
  Động cơ đốt trong thường sử dụng là động cơ?

  A. Động cơ Xăng.

  B. Động cơ Điêzen.

  C. Cả A và B đều đúng .

  D. Cả A và B đều sai.

  Hướng dẫn giải
  • Chọn đáp án C
   • Động cơ thường sử dụng là Động cơ xăng và động cơ diezen
  Bài 2:
  Động cơ đốt trong là nguồn động lực được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực?

  A. Công nghiệp, nông nghiệp

  B. Giao thông vận tải.

  C. Ngư nghiệp, lâm nghiệp.

  D. Tất cả các đáp án trên.

  Hướng dẫn giải
  • Chọn đáp án B
   • Động cơ đốt trong có vai trò rất quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong ngành giao thông vận tải.
  Bài 3:
  Động cơ đốt trong - Hệ thống truyền lực - Máy công tác làm việc bình thường khi nào?

  A. Công suất MCT bằng công suất ĐCĐT.
  B. Công suất MCT nhỏ hơn công suất ĐCĐT.
  C. Công suất ĐCĐT nhỏ hơn công suất MCT.
  D. Công suất MCT lớn hơn công suất ĐCĐT.

  Hướng dẫn giải
  • Chọn đáp án B
   • Công suất máy công tác nhỏ hơn công suất động cơ đốt trong.