Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  I - Khái niệm hình cắt và mặt cắt
  1. Cách xây dựng
  Giả sử dùng một mặt phẳng tưởng tượng song song với một mặt phẳng hình chiếu cắt vật thể ra làm hai phần. Chiếu vuông góc phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt đó.

  [​IMG]

  Hình 1. Xây dựng hình cắt và mặt cắt

  2. Các khái niệm
  • Hình biểu diễn đường bao của vật thể trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt
  [​IMG]

  Hình 1.1. Mặt cắt

  • Hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt
  [​IMG]

  Hình 1.2. Hình cắt

  Lưu ý: Mặt cắt được thể hiện bằng đường kẻ gạch gạch.

  II - Mặt cắt
  Mặt cắt dùng để biểu diễn tiết diện vuông góc của vật thể. Dùng trong trường hợp vật thể có nhiều phần lỗ, rãnh.

  1. Mặt cắt chập
  • Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh
  • Mặt cắt chập dùngđể biểu diễn vật thể có hình dạng đơn giản
  [​IMG]
  [​IMG]

  Hình 2.1. Hình biểu diễn mặt cắt chập của vật thể

  2. Mặt cắt rời
  • Mặt cắt rời được vẽ ở ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền đậm
  • Mặt cắt được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh
  [​IMG]
  [​IMG]

  Hình 2.2. Hình biểu diễn mặt cắt rời của vật thể  III - Hình cắt
  Tùy theo cấu tạo của vật thể mà dùng các loại hình cắt khác nhau.

  1. Hình cắt toàn bộ
  [​IMG]

  Hình 3.1. Hình cắt toàn bộ

  • Sử dụng một mặt phẳng cắt để chia vật thể thành hai phần
  • Dùng biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể
  2. Hình cắt một nửa: (bán phần)
  [​IMG]

  Hình 3.2. Hình cắt một nửa

  • Hình cắt một nửa là hình biểu diến môt nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu và được ngăn cách nhau bằng nét gạch chấm mảnh
  • Biểu diễn những vật thể có tính chất đối xứng
  • Chú ý: Các nét đứt ở nửa hình chiếu đã được thể hiện trên nửa hình cắt nên ta không cần vẽ
  3. Hình cắt cục bộ: (riêng phần)
  • Là hình biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt
  • Được ngăn cách với phần còn lại của vật thể bằng nét gạch chấm mảnh
  • Chú ý: Đường giới hạn của phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng
  [​IMG]

  Hình 3.3. Hình cắt cục bộ


  Bài tập minh họa
  Câu 1
  So sánh mặt cắt rời và mặt cắt chập qua 3 đặc điểm (vị trí vẽ, nét vẽ của đường bao và ứng dụng)?

  Gợi ý trả lời:

  [​IMG]

  Câu 2
  Nêu định nghĩa và ứng dụng các loại hình cắt.

  Gợi ý trả lời:

  [​IMG]