Công nghệ 8 Bài 14: Đọc bản vẽ lắp đơn giản

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  I. Chuẩn bị
  • Thước, ê ke, compa, bút chì, tẩy...

  • SGK, vở ghi.
  II. Nội dung thực hành
  1. Khung tên
  • Tên gọi sản phẩm

  • Tỉ lệ bản vẽ

  • Bộ ròng rọc

  • 1:2
  2. Bảng kê
  • Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết

  • Bánh ròng rọc (1), trục (1), móc treo (1), giá (1).
  3. Hình biểu diễn
  • Tên gọi hình chiếu

  • Tên gọi hình cắt

  • Hình chiếu đứng +cạnh

  • Có cắt cục bộ ở hình chiếu đứng
  4. Kích thước
  • Kích thước chung của sản phẩm

  • Kích thước chi tiết

  • Cao 100 ; rộng 40 ; dài 75

  • 75 ; 60 của bánh ròng rọc
  5. Phân tích
  • Vị trí của các chi tiết

  • Chi tiết (1) bánh ròng rọc ở giữa, lắp với trục (2), trục được lắp với giá chử U(4), móc treo(3) ở phía trên được lắp với giá chữ U
  6. Tổng hợp
  • Trình tự tháo lắp

  • Công dụng sản phẩm

  • Dũa 2 đầu trục tháo cụm 1-2, sau đó dũa đầu móc treo tháo cụm 3-4.

  • Lắp cụm 3-4 tán đầu móc treo sau đó lắp cụm 1-2 và tán 2 đầu trục.

  • Dùng để năng vật nặng lên cao.
  III. Các bước tiến hành
  • Đọc bản vẽ bộ ròng rọc theo các bước
  [​IMG]


  [​IMG]