Công nghệ 8 Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  I - KHỐI ĐA DIỆN
  Khối đa diện là hình được bao bởi các đa giác phẳng

  [​IMG]

  Hình 1. Các khối đa diện

  II - HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
  1. Thế nào là hình hộp chữ nhật?
  Hình hộp chữ nhật được bao bọc bởi 6 hình chữ nhật

  [​IMG]

  Hình 2. Hình hộp chữ nhật

  (a): chiều dài

  (b): chiều rộng

  (c): chiều cao

  2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật
  [​IMG]

  Hình 3. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật


  [​IMG]

  Bảng 1. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật

  III - HÌNH LĂNG TRỤ ĐỀU
  1. Thế nào là hình lăng trụ đều?
  Hình lăng trụ đều được bao bọc bởi 2 mặt đáy là 2 hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.

  [​IMG]

  Hình 4. Hình lăng trụ đều

  (a): chiều dài cạnh đáy

  (b): chiều cao đáy

  (c): chiều cao lăng trụ

  2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều

  [​IMG]

  Hình 5. Hình chiếu của hình lăng trụ đều


  [​IMG]
  Bảng 2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều

  IV - HÌNH CHÓP ĐỀU
  1. Thế nào là hình chóp đều?
  Hình chóp đều được bao bọc bởi mặt đáy là 1 hình đa giác và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

  [​IMG]

  Hình 6. Hình chóp đều

  (a): chiều dài cạnh đáy

  (h): chiều cao hình chóp

  2. Hình chiếu của hình chóp đều
  [​IMG]

  Hình 7. Hình chiếu của hình chóp đều


  [​IMG]
  Bảng 3. Hình chiếu của hình chóp đều

  CHÚ Ý: Thường chỉ dùng 2 hình chiếu để biểu diễn hình lăng trụ hoặc hình chóp: một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và kích thước đáy.


  Bài tập minh họa
  Bài tập
  Cho các bản vẽ hình chiếu 1, 2 và 3 của các vật thể (h4.8):

  a. Hãy xác định hình dạng của các vật thể đó.

  b. Đánh dấu (X) vào ô thích hợp của bảng 4.4 để chỉ rõ sự tương quan giữa các bản vẽ 1, 2, 3 (h4.8) với các vật thể A, B, C (h4.9).

  [​IMG]

  Hình 4.8. Các bản vẽ hình chiếu

  [​IMG]

  Hình 4.9. Các vật thể

  [​IMG]


  Bảng 4.4. Sự tương quan giữa các bản vẽ với các vật thể

  Gợi ý giải:

  [​IMG]

  Bảng 4.4. Sự tương quan giữa các bản vẽ với các vật thể