Đại số 10 nâng cao - Chương 3 - Bài 4: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 30 trang 93 SGK Đại số 10 nâng cao. Cho hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Biết rằng phương trình thứ hai trong hệ nghiệm đúng với mọi giá trị của các ẩn. Hãy chọn kết luận đúng trong các khẳng định sau:
  (A) Hệ đã cho nghiệm đúng với mọi giá trị của các ẩn;
  (B) Hệ đã cho vô nghiệm;
  (C) Tập nghiệm của hệ đã cho trùng với tập nghiệm của phương trình thứ nhất;
  (D) Không có kết luận gì.
  Giải
  Tập nghiệm của hệ trùng với tập nghiệm của phương trình bậc nhất.
  Chọn (C)  Bài 31 trang 93 SGK Đại số 10 nâng cao. Bằng định thức, giải các hệ phương trình sau:
  a)
  \(\left\{ \matrix{
  5x - 4y = 3 \hfill \cr
  7x - 9y = 8 \hfill \cr} \right.\)
  b)
  \(\left\{ \matrix{
  \sqrt 3 x + \sqrt 2 y = - 1 \hfill \cr
  2\sqrt 2 x + \sqrt 3 y = 0 \hfill \cr} \right.\)
  Giải
  a) Ta có:
  \(D = \left| \matrix{
  5\,\,\,\, - 4 \hfill \cr
  7\,\,\,\, - 9 \hfill \cr} \right| = - 45 + 28 = - 17\)
  \({D_x} = \left| \matrix{
  3\,\,\,\,\,\, - 4 \hfill \cr
  8\,\,\,\,\,\, - 9 \hfill \cr} \right| = - 27 + 32 = 5\)
  \({D_y} = \left| \matrix{
  5\,\,\,\,\,\,\,3 \hfill \cr
  7\,\,\,\,\,\,8 \hfill \cr} \right| = 40 - 21 = 19\)
  Hệ có nghiệm:
  \(\left\{ \matrix{
  x = {{{D_x}} \over D} = {{ - 5} \over {17}} \hfill \cr
  y = {{{D_y}} \over D} = - {{19} \over {17}} \hfill \cr} \right.\)
  b) Ta có:
  \(D = \left| \matrix{
  \sqrt 3 \,\,\,\,\,\,\,\sqrt 2 \hfill \cr
  2\sqrt 2 \,\,\,\,\sqrt 3 \hfill \cr} \right| = 3 - 4 = - 1\)
  \({D_x} = \left| \matrix{
  - 1\,\,\,\,\,\,\sqrt 2 \hfill \cr
  0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\sqrt 3 \hfill \cr} \right| = - \sqrt 3 \)
  \({D_y} = \left| \matrix{
  \sqrt 3 \,\,\,\,\,\, - 1 \hfill \cr
  2\sqrt 2 \,\,\,\,\,\,0 \hfill \cr} \right| = 2\sqrt 2 \)
  Hệ có nghiệm duy nhất:
  \(\left\{ \matrix{
  x = {{{D_x}} \over D} = \sqrt 3 \hfill \cr
  y = {{{D_y}} \over D} = - 2\sqrt 2 \hfill \cr} \right.\)  Bài 32 trang 93 SGK Đại số 10 nâng cao. Giải các hệ phương trình sau:
  a)
  \(\left\{ \matrix{
  {4 \over x} + {1 \over {y - 1}} = 3 \hfill \cr
  {2 \over x} - {2 \over {y - 1}} = 4 \hfill \cr} \right.\)
  b)
  \(\left\{ \matrix{
  {{3(x + y)} \over {x - y}} = - 7 \hfill \cr
  {{5x - y} \over {y - x}} = {5 \over 3} \hfill \cr} \right.\)
  Giải
  a) Điều kiện: \(x ≠ 0\) và \(y ≠ -1\).
  Đặt \(X = {1 \over x} ;\,Y = {1 \over {y - 1}}\)
  Ta có hệ phương trình:
  \(\left\{ \matrix{
  4X + Y = 3 \hfill \cr
  2X - 2Y = 4 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  X = 1 \hfill \cr
  Y = - 1 \hfill \cr} \right.\)
  \(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  {1 \over x} = 1 \hfill \cr
  {1 \over {y - 1}} = - 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x = 1 \hfill \cr
  y = 0 \hfill \cr} \right.\)
  Vậy hệ có nghiệm \((1; 0)\)
  b) Điều kiện: \(x ≠ y\)
  Ta có:
  \(\left\{ \matrix{
  {{3(x + y)} \over {x - y}} = - 7 \hfill \cr
  {{5x - y} \over {y - x}} = {5 \over 3} \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  3(x + y) = - 7(x - y) \hfill \cr
  3(5x - y) = 5(y - x) \hfill \cr} \right. \)
  \(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  10x - 4y = 0 \hfill \cr
  20x - 8y = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow y = {5 \over 2}x\)
  Hệ có vô số nghiệm \((x;\,{5 \over 2}x)\) với \(x ∈\mathbb R\) \ {0} (do \(x ≠ y\))  Bài 33 trang 94 SGK Đại số 10 nâng cao. Giải và biện luận các hệ phương trình
  a)
  \(\left\{ \matrix{
  x - my = 0 \hfill \cr
  mx - y = m + 1 \hfill \cr} \right.\)
  b)
  \(\left\{ \matrix{
  2ax + 3y = 5 \hfill \cr
  (a + 1)x + y = 0 \hfill \cr} \right.\)
  Đáp án
  a) Ta có:
  \(\eqalign{
  & D = \left|\matrix{1 \;\;\;\;{ - m} \cr m \;\;\;\; { - 1} \cr} \right| \,\, = {m^2} - 1 \cr& {D_x} = \, \left|\matrix{0 \;\;\;\;\;\;\;{ - m} \cr {m + 1} \;\;\;\;\;{ - 1} \cr} \right| \, = m(m + 1) \cr & {D_y} = \,\left|\matrix{1 \;\;\;\;\;\;\; 0 \cr m \;\;\;\;\;\;\; {m + 1} \cr} \right| \, = m + 1 \cr} \)
  + Với D ≠ 0 ⇔ m ≠ ± 1 thì hệ có nghiệm duy nhất:
  \(\left\{ \matrix{
  x = {{{D_x}} \over D} = {{m(m + 1)} \over {{m^2} - 1}} = {m \over {m - 1}} \hfill \cr
  y = {{{D_y}} \over D} = {{m + 1} \over {{m^2} - 1}} = {1 \over {m - 1}} \hfill \cr} \right.\)
  + Với D = 0 ⇔ m = ± 1
  i) m = 1, ta có Dx = 2 ≠ 0: Hệ phương trình vô nghiệm
  ii) m = -1. Hệ trở thành:
  \(\left\{ \matrix{
  x + y = 0 \hfill \cr
  - x - y = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow y = - x\)
  Hệ vô số nghiệm (x, -x) với x ∈ R
  b) Ta có:
  \(\eqalign{
  & D = \,\left|\matrix{
  {2a} \;\;\;\; \;\;3 \cr
  {a + 1} \;\;\;\; 1 \cr}\right|\, = 2a - 3(a + 1) = - (a + 3) \cr & {D_x} = \,\left|\matrix{5 & 3 \cr 0 & 1 \cr}\right| = 5 \cr & {D_y} = \left|\matrix{{2a} \;\;\; \;\;5 \cr {a + 1} \;\;\; 0 \cr}\right|= - 5(a + 1) \cr} \)
  + Nếu a ≠ -3 thì hệ có nghiệm duy nhất:
  \(\left\{ \matrix{
  x = {{{D_x}} \over D} = {{ - 5} \over {a + 3}} \hfill \cr
  y = {{{D_y}} \over D} = {{5(a + 1)} \over {a + 3}} \hfill \cr} \right.\)
  + Nếu a = -3 thì hệ vô nghiệm (do D = 0)  Bài 34 trang 94 SGK Đại số 10 nâng cao. Giải hệ phương trình sau ( có thể dùng máy tính bỏ túi để kiểm tra kết quả - Xem bài đọc thêm trang 94)
  \(\left\{ \matrix{
  x + y + z = 11 \hfill \cr
  2x - y + z = 5 \hfill \cr
  3x + 2y + z = 24 \hfill \cr} \right.\)
  Giải
  Lấy (1) trừ (2), ta được: -x + 2y = 6
  Lấy (2) trừ (3), ta được: -x – 3y = -19
  Ta có hệ:
  \(\left\{ \matrix{
  x - 2y = - 6 \hfill \cr
  x + 3y = 19 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x = 4 \hfill \cr
  y = 5 \hfill \cr} \right.\)
  Thay x = 4, y = 5 vào (1), ta được z = 2
  Vậy hệ có nghiệm (4, 5, 2)  Bài 35 trang 94 SGK Đại số 10 nâng cao. Cho một mạch điện kín. Biết R1 = 0,250, R2 = 0,360, R3 = 0,450 và U = 0,6V. Gọi I1 là cường độ dòng điện của mạch chính, I2 và I3 là cường độ dòng diện của mạch rẽ. Tính I1, I2, I3 (chính xác đến phần trăm).
  [​IMG]
  Giải
  Ta có hệ phương trình ẩn I1; I2; I3
  \(\left\{ \matrix{
  {I_1} = {I_2} + {I_3} \hfill \cr
  {R_1}{I_1} + {R_2}{I_2} = U \hfill \cr
  {R_2}{I_2} = {R_3}{I_3} \hfill \cr} \right. \)
  \(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  {I_1} - {I_2} - {I_3} = 0 \hfill \cr
  0,25{I_1} + 0,36{I_2} = 0,6 \hfill \cr
  0,36{I_2} - 0,45{I_3} = 0 \hfill \cr} \right. \)
  \(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  {I_1} \approx 1,33A \hfill \cr
  {I_2} \approx 0,74A \hfill \cr
  {I_3} \approx 0,59A \hfill \cr} \right.\)  Bài 36 trang 96 SGK Đại số 10 nâng cao. Cho một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Biết rằng phương trình thứ hai trong hệ vô nghiệm. Hãy chọn kết luận đúng trong các khẳng định sau:
  (A) Hệ đã cho nghiệm đúng với mọi giá trị của ẩn;
  (B) Hệ đã cho vô nghiệm;
  (C) Tập nghiệm của hệ đã cho trùng với tập nghiệm của phương trình thứ nhất;
  (D) Không có kết luận gì.
  Giải
  Hệ đã cho vô nghiệm
  Chọn (B)  Bài 37 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao. Tính nghiệm gần đúng của hệ phương trình sau (chính xác đến hàng phần trăm):
  a)
  \(\left\{ \matrix{
  \sqrt 3 x - y = 1 \hfill \cr
  5x + \sqrt 2 y = \sqrt 3 \hfill \cr} \right.\)
  b)
  \(\left\{ \matrix{
  4x + (\sqrt 3 - 1)y = 1 \hfill \cr
  (\sqrt 3 + 1)x + 3y = 5 \hfill \cr} \right.\)
  Đáp án
  a) Ta có:
  \(\eqalign{
  & D = \,\left|\matrix{
  {\sqrt 3 } & -1 \cr
  5 & {\sqrt 2 } \cr}\right|\, = \sqrt 6 + 5 \cr & {D_x} = \,\left|\matrix{1 & { - 1} \cr {\sqrt 3 } & {\sqrt 2 } \cr} \right|\, = \sqrt 2 + \sqrt 3 \cr & {D_y} = \,\left|\matrix{{\sqrt 3 } & 1 \cr 5 & {\sqrt 3 } \cr}\right |\, = - 2 \cr} \)
  Hệ phương trịnh có nghiệm duy nhất (x, y) với:
  \(\left\{ \matrix{
  x = {{{D_x}} \over D} = {{\sqrt 2 + \sqrt 3 } \over {\sqrt 6 + 5}} \approx 0,42 \hfill \cr
  y = {{{D_y}} \over D} = {{ - 2} \over {\sqrt 6 + 5}} \approx - 0,27 \hfill \cr} \right.\)
  b) Ta có:
  \(\eqalign{
  & D = \left|\matrix{
  4 & {\sqrt 3 - 1} \cr
  {\sqrt 3 + 1} & 3 \cr} \right|\, = 12 - (3 - 1) = 10 \cr & {D_x} = \,\left|\matrix{1 & {\sqrt 3 - 1} \cr 5 & 3 \cr} \right|\, = 3 - 5(\sqrt 3 - 1) = 8 - 5\sqrt 3 \cr & {D_y} = \,\left|\matrix{4 & 1 \cr {\sqrt 3 + 1} & 5 \cr} \right |\, = 20 - (\sqrt 3 + 1) = 19 - \sqrt 3 \cr} \)
  Hệ có nghiệm duy nhất là:
  \(\left\{ \matrix{
  x = {{8 - 5\sqrt 3 } \over {10}} \approx - 0,07 \hfill \cr
  y = {{19 - \sqrt 3 } \over {10}} \approx 1,73 \hfill \cr} \right.\)  Bài 38 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 2p (mét). Nếu mở rộng miếng đất đó bằng cách tăng một cạnh thêm 3m và cạnh kia thêm 2m thì diện tích miếng đất tăng thêm 246 \(m^2\). Tính các kích thước của miếng đất đó (biện luận theo p).
  Giải
  Gọi hai kích thước hình chữ nhật là x và y (x > 0; y > 0)
  Ta có hệ phương trình:
  \(\left\{ \matrix{
  x + y = p \hfill \cr
  (x + 3)(y + 2) = xy + 246 \hfill \cr} \right. \)
  \(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x + y = p \hfill \cr
  2x + 3y = 240 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x = 3p - 240 \hfill \cr
  y = 240 - 2p \hfill \cr} \right.\)
  x > 0; y > 0
  \(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  3p - 240 > 0 \hfill \cr
  240 - 2p > 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow 80 < p < 120\)  Bài 39 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao. Giải và biện luận các hệ phương trình
  a)
  \(\left\{ \matrix{
  x + my = 1 \hfill \cr
  mx - 3my = 2m + 3 \hfill \cr} \right.\)
  b)
  \(\left\{ \matrix{
  mx + y = 4 - m \hfill \cr
  2x + (m - 1)y = m \hfill \cr} \right.\)
  Giải
  a) Ta có:
  \(\eqalign{& D = \,\left|\matrix{
  1 & m \cr m & { - 3m} \cr}\right |\, = - 3m - {m^2} = - m(m + 3) \cr & {D_x} = \left|\matrix{1 & m \cr {2m + 3} & { - 3m} \cr} \right |\, = - 3m - m(2m + 3) \cr&\;\;\;\;\;\;= - 2m(m + 3) \cr & {D_y} = \left|\matrix{1 & 1 \cr m & {2m + 3} \cr}\right |\, = \,2m + 3 - m = m + 3 \cr} \)
  +Nếu D ≠ 0 ⇔ m ≠ 0 và m ≠ -3 nên hệ có nghiệm duy nhất là:
  \(\left\{ \matrix{
  x = {{{D_x}} \over D} = {{ - 2m(m + 3)} \over { - m(m + 3)}} = 2 \hfill \cr
  y = {{{D_y}} \over D} = {{m + 3} \over { - m(m + 3)}} = - {1 \over m} \hfill \cr} \right.\)
  + Nếu D = 0
  \( \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  m = 0 \hfill \cr
  m = - 3 \hfill \cr} \right.\)
  i) Với m = 0, Dy = 3 ≠ 0: hệ vô nghiệm
  ii) Với m = -3, hệ trở thành:
  \(\left\{ \matrix{
  x - 3y = 1 \hfill \cr
  - 3x + 9y = - 3 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow y = {{x - 1} \over 3}\)
  Hệ có vô số nghiệm \((x;\,{{x - 1} \over 3})\) ; x ∈ R
  b) Ta có:
  \(\eqalign{
  & D = \,\left|\matrix{
  m & 1 \cr
  2 & {m - 1} \cr}\right |\, = m(m - 1) - 2 \cr&\;\;\;\;= {m^2} - m - 2 = (m + 1)(m - 2) \cr & {D_x} = \,\left|\matrix{{4 - m} & 1 \cr m & {m - 1} \cr}\right |\, = (4 - m)(m - 1) - m \cr&\;\;\;\;= - {m^2} + 4m - 4 = - {(m - 2)^2} \cr & {D_y} = \,\left|\matrix{m & {4 - m} \cr 2 & m \cr}\right |\, = \,{m^2} - 2(4 - m) \cr&\;\;\;\;= {m^2} + 2m - 8 = (m - 2)(m + 4) \cr} \)
  + Nếu D ≠ 0 ⇔ m ≠ -1 và m ≠ 2 nên hệ có nghiệm duy nhất là:
  \(\left\{ \matrix{
  x = {{{D_x}} \over D} = {{ - {{(m - 2)}^2}} \over {(m + 1)(m - 2)}} = {{ - m + 2} \over {m + 1}} \hfill \cr
  y = {{{D_y}} \over D} = {{(m + 4)(m - 2)} \over {(m + 1)(m - 2)}} = {{m + 4} \over {m + 1}} \hfill \cr} \right.\)
  + Nếu D = 0 ⇔ m = -1 hoặc m = 2
  i) m = -1; Dx ≠ 0. Hệ vô nghiệm
  ii) m = 2, thế y = 2 – 2x. Hệ có vô số nghiệm (x; 2 – 2x); x ∈ R  Bài 40 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao. Với giá trị nào của a thì mỗi hệ phương trình sau có nghiệm?
  a)
  \(\left\{ \matrix{
  (a + 1)x - y = a + 1 \hfill \cr
  x + (a - 1)y = 2 \hfill \cr} \right.\)
  b)
  \(\left\{ \matrix{
  (a + 2)x + 3y = 3a + 9 \hfill \cr
  x + (a + 4)y = 2 \hfill \cr} \right.\)
  Giải
  Ta có:
  \(\eqalign{
  & D = \,\left|\matrix{
  {a + 1} & { - 1} \cr
  1 & {a - 1} \cr} \right|\, = {a^2} - 1 + 1 = {a^2} \cr & {D_x} = \,\left|\matrix{{a + 1} & { - 1} \cr 2 & {a - 1} \cr} \right|\, = {a^2} - 1 + 2 = {a^2} + 1 \ne 0 \cr} \)
  + Nếu a ≠ 0 thì hệ có nghiệm duy nhất
  + Nếu a = 0 thì hệ vô nghiệm (do Dx ≠ 0)
  Vậy hệ có nghiệm ⇔ a ≠ 0
  b) Ta có:
  \(\eqalign{
  & D = \,\left|\matrix{
  {a + 2} & 3 \cr
  1 & {a + 4} \cr} \right|\, = (a + 2)(a + 4) - 3 \cr&= {a^2} + 6a + 5 = (a + 1)(a + 5) \cr & {D_x} = \,\left|\matrix{{3a + 9} & 3 \cr 2 & {a + 4} \cr} \right|\, = (3a + 9)(a + 4) - 6 \cr&= 3{a^2} + 21a + 30 = 3(a + 2)(a + 5) \cr & {D_y} = \,\left|\matrix{{a + 2} & {3a + 9} \cr 1 & 2 \cr} \right|\, = 2(a + 2) - (3a + 9)\cr& = - a - 5 \cr} \)
  + Nếu a ≠ -1 và a ≠ -5 thì hệ có nghiệm duy nhất
  + Nếu a = -1 thì Dy = -4 ≠ 0: hệ vô nghiệm
  + Nếu a =-5 thì hệ thành:
  \(\left\{ \matrix{
  - 3x + 3y = - 6 \hfill \cr
  x - y = 2 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow y = x - 2\)
  Hệ có vô số nghiệm (x, x – 2) ∈ R
  Vậy hệ có nghiệm khi a ≠ 1  Bài 41 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao. Tìm tất cả các cặp số nguyên (a, b) sao cho hệ phương trình sau vô nghiệm:
  \(\left\{ \matrix{
  ax + y = 2 \hfill \cr
  6x + by = 4 \hfill \cr} \right.\)
  Giải
  Ta có:
  \(D = \,\left|\matrix{
  a & 1 \cr
  6 & b \cr} \right|\, = ab - 6\)
  Hệ vô nghiệm thì D = 0 ⇒ ab = 6
  Vì a, b ∈ Z nên (a, b) là một trong 8 cặp số nguyên là:
  (1, 6); (-1, -6); (6, 1); (-6, -1); (2, 3); (-2, -3); (3, 2); (-3, -2)
  Lần lượt thay (a, b) bởi một trong 8 cặp số trên, ta thấy cặp (a, b) = (3, 2) không thỏa mãn yêu cầu bài toán.
  Vậy có 7 cặp số thỏa mãn yêu cầu bài toán.  Bài 42 trang 97 SGK Đại số10 nâng cao. Cho hai đường thẳng (\(d_1\)): x + my = 3 và (\(d_2\)): mx + 4y = 6.
  a) Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng đó cắt nhau?
  b) Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng ấy song song với nhau?
  c) Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng ấy trùng nhau?
  Giải
  Xét hệ phương trình:
  \(\left\{ \matrix{
  x + my = 3 \hfill \cr
  mx + 4y = 6 \hfill \cr} \right.\)
  [​IMG]
  a) (d1) và (d2) cắt nhau ⇔ D ≠ 0 ⇔ m ≠ ±2
  b) (d1)//(d2) ⇔ D = 0 và Dx ≠ 0 hoặc (Dy ≠ 0) ⇔ m = -2
  c) (d1) trùng với (d2) ⇔ D = Dx = Dy = 0 ⇔ m = 2  Bài 43 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao. Giải hệ phương trình (có thể dùng máy tính bỏ túi)
  \(\left\{ \matrix{
  x - y + z = 7 \hfill \cr
  x + y - z = 1 \hfill \cr
  - x + y + z = 3 \hfill \cr} \right.\)
  Giải
  Sử dụng máy tính bỏ túi, hệ có nghiệm (4; 2; 5)  Bài 44 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao. Bài toán máy bơm nước.
  Một gia đình muốn mua một chiếc máy bơm nước. Có hai loại có cùng lưu lượng nước bơm được trong một giờ: loại thứ nhất giá 1,5 triệu đồng, loại thứ hai giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu dùng máy bơm loại thứ nhất thì mồi giờ tiền điện phải trả là 1200 đồng, trong khi dùng máy bơm loại thứ hai thì phải trả 1000 đồng, cho mỗi giờ bơm.
  Kí hiệu f(x) và g(x) lần lượt là số tiền (tính bằng nghìn đồng) phải trả khi sử dụng máy bơm loại thứ nhất và loại thứ hai trong X giờ (bao gồm tiền điện và tiền mua máy bơm).
  a) Hãy biểu diễn f(x) và g(x) dưới dạng các biểu thức của X.
  b) Vẽ đồ thị của y = f(x) và y = g(x) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
  c) Xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị ấy. Hãy phân tích ý nghĩa kinh tế của giao điểm đó.
  Giải
  a) Ta có:
  1,5 triệu = 1500 nghìn
  2 triệu = 2000 nghìn
  1200 = 1,2 nghìn
  Theo đề bài ta có:
  f(x) =1500 + 1,2x
  g(x) = 2000 + x
  b) Đồ thị
  [​IMG]
  c) Hoành độ giao điểm M của hai đồ thị là nghiệm của phương trình f(x) = g(x), tức là:
  1500 + 1,2x = 2000 + x
  Phương trình này có nghiệm duy nhất là x = 2500.
  Tung độ của M là g(2500) = 4500
  Vậy tọa độ của M là (2500;4500)
  Ta thấy: Khi x > 2500 thì đường thẳng y = f(x) ở phía trên đường thẳng y = g(x)
  Từ đó, suy ra ý nghĩa kinh tế của điểm M như sau:
  + Nếu dùng đúng 2500 giờ bơm thì số tiền phải trả (tiền điện và tiền máy bơm cho hai máy bơm là như nhau (và bằng 4500 nghìn đồng)
  + Nếu dùng ít hơn 2500 giờ bơm thì mua máy thứ nhất sẽ tiết kiệm hơn.
  + Nếu dùng nhiều hơn 2500 giờ bơm thì mua máy thứ hai tiết kiệm hơn.