Đại số 8 - Chương 4 - Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1 trang 37 sgk toán 8 tập 2. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? VÌ sao?

  a) (-2) + 3 ≥ 2; b) -6 ≤ 2.(-3)

  c) 4 + (-8) < 15 + (-8); d) x2 + 1 ≥ 1

  Hướng dẫn giải:

  a) (-2) + 3 ≥ 2

  Ta có: VT = (-2) + 3 = 1

  VP = 2

  => VT < VP

  Vậy khẳng định (-2) + 3 ≥ 2 là sai

  b) -6 ≤ 2.(-3)

  Ta có: VT = -6

  VP = 2.(-3) = -6

  => VT = VP

  Vậy khẳng định -6 ≤ 2.(-3) là đúng

  c) 4 + (-8) < 15 + (-8)

  Ta có: VT = 4 + (-8) = -4

  VP = 15 + (-8) = 7

  => VP > VT

  Vậy khẳng định 4 + (-8) < 15 + (-8) là đúng

  d) Vì $x^2 > 0 => x^2 + 1 ≥ 0 + 1 => x^2 + 1 ≥ 1$

  Vậy khẳng định $x^2 + 1 ≥ 1$ là đúng
  Bài 2 trang 37 sgk toán 8 tập 2. Cho a < b, hãy so sánh:

  a) a + 1 và b + 1; b) a - 2 và b - 2.

  Hướng dẫn giải:

  a) Ta có: a < b => a + 1 < b + 1

  b) Ta có: a < b => a - 2 < b - 2
  Bài 3 trang 37 sgk toán 8 tập 2. So sánh a và b nếu:

  a) a - 5 ≥ b - 5; b) 15 + a ≤ 15 + b

  Hướng dẫn giải:

  a) Vì a - 5 ≥ b - 5 => a - 5 + 5 ≥ b - 5 + 5

  => a ≥ b

  b) Vì 15 + a ≤ 15 + b => 15 + a -15 ≤ 15 + b -15

  => a ≤ b
  Bài 4 trang 37 sgk toán 8 tập 2. Đố. Một biển báo giao thông với nền trắng, số 20 màu đen, viền đỏ cho biết vận tốc tối đa mà các phương tiện giao thông được đi trên quãng đường có biển quy định là 20km/h. Nếu một ô tô đi trên đường đó có vận tốc là a (km/h) thì a phải thoả mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau đây:

  a > 20;
  a < 20;
  a ≤ 20;
  a ≥ 20.

  Hướng dẫn giải:

  Ô tô đi trên đường đó có biển báo giao thông nền trắng, số 20 màu đen, viền đỏ thì vận tốc của ô tô phải thoả: a ≤ 20