Đại số 9 Bài 1: Căn bậc hai

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Căn bậc hai số học
  Căn bậc hai của số a không âm là số x sao cho \(x^2=a\)

  Với số dương a, số \(\sqrt{a}\) được gọi là căn bậc hai số học của a

  Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0

  2. So sánh hai căn bậc hai số học
  Định lý: Với hai số a và b không âm, nếu \(a  Bài tập minh họa
  1. Bài tập cơ bản
  Bài 1: Tìm căn bậc hai số học của các số sau đây:
  121; 144; 361; 400

  Hướng dẫn: \(\sqrt{121}=11\) vì \(11> 0\) và \(11^2=121\)
  Tương tự, ta có: \(\sqrt{144}=12; \sqrt{361}=19; \sqrt{400}=20\)

  Bài 2: So sánh:
  2 và \(\sqrt{3}\); 7 và \(\sqrt{51}\)

  Hướng dẫn: Ta có \(2=\sqrt{4}\) và \(4>3\) nên \(\sqrt{4}>\sqrt{3}\) tức là \(2> \sqrt{3}\)
  Tương tự, ta có \(7=\sqrt{49}\) và \(51>49\) nên \(\sqrt{49}<\sqrt{51}\) tức là \(7<\sqrt{51}\)

  Bài 3: Giải các phương trình sau:
  \(x^2=196\) ; \(x^2=1,69\)

  Hướng dẫn: \(x^2=196\Rightarrow x=\pm \sqrt{196}=\pm 14\)
  \(x^2=1,69\Rightarrow x=\pm \sqrt{1,69}=\pm 1,3\)

  2. Bài tập nâng cao
  Bài 1: Tìm số x không âm biết:
  \(2\sqrt{x}=14\) ; \(\sqrt{3x}<2\)

  Hướng dẫn: \(2\sqrt{x}=14\Leftrightarrow \sqrt{x}=7\Leftrightarrow x=49\)
  \(\sqrt{3x}<2\Leftrightarrow 3x<4\Leftrightarrow x<\frac{4}{3}\) mà \(x\geq 0\) nên \(0\leq x\leq \frac{4}{3}\)

  Bài 2: Đố. Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích nó bằng diện tích của hình chữ nhật có chiều dài bằng 18 cm, chiều rộng bằng 2 cm.

  Hướng dẫn: Diện tích của hình chữ nhật là \(18.2=36 (cm^2)\)
  Gọi độ dài cạnh của hình vuông là a \((a>0)\), theo đề, \(a^2=36\Leftrightarrow a=6(cm)\) vì \(a>0\)