Đại số 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Phương trình trùng phương
  Định nghĩa
  Phương trình trùng phương là phương trình có dạng: \(ax^4+bx^2+c=0 (a\neq 0)\)

  Đây không phải là phương trình bậc hai, nhưng ta có thể đưa về dạng phương trình bậc hai bằng phương pháp đặt ẩn phụ.

  Cụ thể là: Đặt \(t=x^2 (t\geq 0)\) lúc đó phương trình trở thành \(at^2+bt+c=0\), chúng ta tiến hành giải phương trình bậc hai rồi so điều kiện, trả về ẩn x của bài toán ban đầu.

  2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
  Các bước để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu đã học ở lớp 8
  Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình

  Bước 2: Quy đồng hai vế rồi khử mẫu

  Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được

  Bước 4: So sánh điều kiện ban đầu rồi kết luận nghiệm

  3. Phương trình tích
  Nhắc lại kiến thức đã học ở lớp dưới:

  Biến đổi phương trình về dạng \(A.B.C.....=0\) rồi suy ra hoặc \(A=0\) hoặc \(B=0\) hoặc.....
  Bài tập minh họa
  1. Bài tập cơ bản
  Bài 1: Giải phương trình trùng phương sau: \(x^4-8x^2+7=0\)

  Hướng dẫn: Đặt \(t=x^2 (t\geq 0)\)

  Khi đó, phương trình trở thành: \(t^2-8t+7=0\)

  Giải phương trình bậc hai cơ bản trên, ta được:

  \(t=1\) (nhận)\(\Rightarrow x=\pm 1\)

  \(t=7\) (nhận)\(\Rightarrow x=\pm \sqrt{7}\)

  Bài 2: Giải phương trình sau: \(\frac{x^2-3x+6}{x^2-9}=\frac{1}{x-3}\)

  Hướng dẫn: Điều kiện: \(x\neq \pm 3\)

  Với điều kiện trên, phương trình trở thành: \(x^2-3x+6=x+3\Leftrightarrow x^2-4x+3=0\)

  \(x=1\)(nhận)

  \(x=3\)(loại)

  Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(x=1\)

  Bài 3: Giải phương trình tích sau: \((x-3)(x^4+3x^2+2)=0\)

  Hướng dẫn: Với bài toán trên, ta suy ra:

  \(x-3=0(1)\) hoặc \(x^4+3x^2+2=0(2)\)

  Giải (1) \(\Rightarrow x=3\)

  Giải (2), ta thấy rằng đây là một phương trình trùng phương, tiến hành đặt \(t=x^2(t\geq 0)\)

  pt (2) trở thành \(t^2+3t+2=0\)

  \(t=-1\) (loại)

  \(t=-2\) (loại)

  Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(x=3\)

  2. Bài tập nâng cao
  Bài 1: Giải phương trình: \((x^2+2x-5)^2=(x^2-x+5)^2\)

  Hướng dẫn: Ta sử dụng hằng đẳng thức \(A^2-B^2=(A+B)(A-B)\)

  \((x^2+2x-5)^2=(x^2-x+5)^2\)

  \(\Leftrightarrow (x^2+2x-5+x^2-x+5)(x^2+2x-5-x^2+x-5)=0\)

  \(\Leftrightarrow (2x^2+x)(3x-10)=0\)

  Giải các phương trình cơ bản, ta dễ dàng suy ra

  \(x=0\) hoặc \(x=-\frac{1}{2}\) hoặc \(x=\frac{10}{3}\)

  Bài 2: Giải phương trình \(2x+\sqrt{x}=8-11\sqrt{x}\)

  Hướng dẫn: Điều kiện:\(x\geq 0\)

  Khi đó, ta đặt \(t=\sqrt{x}(t\geq 0)\)

  Phương trình trở thành: \(2t^2+t=8-11t\Leftrightarrow 2t^2+12t-8=0\Leftrightarrow t^2+6t-4=0\)

  Giải phương trình bậc hai ẩn t, ta được:

  \(t=-3+\sqrt{13}\) (nhận)\(\Rightarrow x=(-3+\sqrt{13})^2=22-6\sqrt{13}\)

  \(t=-3-\sqrt{13}\) (loại)

  Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(x=22-6\sqrt{13}\)