Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai của các câu sau Để thể hiện vị trí các nhà máy trên bản đồ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai của các câu sau:
  Để thể hiện vị trí các nhà máy trên bản đồ người ta thường sử dụng kí hiệu điểm.
  ☐ Đúng
  ☐ Sai
  Để thể hiện các sân bay, hải cảng trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu đường.
  ☐ Đúng
  ☐ Sai
  Để thể hiện ranh giới các tỉnh trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu diện tích.
  ☐ Đúng
  ☐ Sai
  Lời giải chi tiết
  Để thể hiện vị trí các nhà máy trên bản đồ người ta thường sử dụng kí hiệu điểm.
  ☒ Đúng
  ☐ Sai
  Để thể hiện các sân bay, hải cảng trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu đường.
  ☐ Đúng
  ☒ Sai
  Để thể hiện ranh giới các tỉnh trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu diện tích.
  ☐ Đúng
  ☒ Sai