Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai về Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪