Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng ở xích đạo có gì?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng
  Ở xích đạo có:
  ☐ 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày.
  ☐ Ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22 thàng 12.
  ☐ Ngày dài, đêm ngắn vào ngày 22 thàng 6.
  ☐ Tất cả các ý trên.
  Lời giải chi tiết
  Ở xích đạo có:
  ☒ 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày.
  ☐ Ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22 thàng 12.
  ☐ Ngày dài, đêm ngắn vào ngày 22 thàng 6.
  ☐ Tất cả các ý trên.