Đánh mũi tên nối các ô của sơ đồ dưới đây, sao cho phù hợp

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪