Đề cương môn học Kỹ năng học tập - Các yêu cầu của môn học - Tiêu chí đánh giá và chấm điểm - Yêu cầu đối với học viên - Lịch trình môn học

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Môn học này được triển khai theo phương thức trực tuyến với 4 chươnghọc theo thứ tự từ chương 1 đến chương 4. Sinh viên tham gia môn học này theo 2 hình thức trực tiếptrực tuyến. Học viên tham gia học trực tuyến bằng cách đăng nhập vào hệ thống học trực tuyến của Trường và tham gia học trực tiếp tại cơ sở của nhà trường.
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png 4.1. Quy định về việc thực hiện hoạt động học tập trực tuyến
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Sinh viên phải tham gia đầy đủ và theo thứ tự các chương của môn học. Có tất cả 4 chương được học trong 5 tuần, theo hướng dẫn của Lịch trình học tập.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Các hoạt động học tập của mỗi chương về cơ bản bao gồm:
  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png Xem bài giảng: Videos, slides, scripts, tài liệu giấy (nếu có)
  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png Tham gia diễn đàn thảo luận nội dung môn học
  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png Làm bài tập cá nhân.
  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png Làm bài kiểm tra kết thúc chương
  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png Tham gia Video conference
  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png Làm bài kiểm tra kết thúc môn học
  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png Các hoạt động khác:
  - Dựa vào mục tiêu chương để tự tạo ra các câu hỏi ôn tập và dùng kiến thức đã học để tự trả lời để trau dồi kiến thức.
  - Tìm hiểu thêm thông tin trên mạng để mở rộng kiến thức theo yêu cầu của từng chương.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Mỗi tuần sinh viên cần dành 3-5 giờ để hoàn thành các công việc trên.
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png 4.2. Quy định về thực hiện lịch trình học tập trực tuyến
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Sinh viên phải hoàn thành tất cả các hoạt động học tập của chương theo trình tự mới được tham gia học tập chương tiếp theo.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Có thời hạn cuối cho bài tập cá nhân và bài kiểm tra chương, bài kiểm tra kết thúc môn học.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Thời gian gia hạn của bài tập cá nhân chương, bài kiểm tra cuối chương, bài kiểm tra kết thúc môn học: là 01 tuần ngay sau khi kết thúc thời hạn làm bài theo quy định.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Điểm số của những bài tập cá nhân, bài kiểm tra cuối chương, bài kiểm tra kết thúc môn học được thực hiện trong thời gian gia hạn sẽ bị trừ 20%.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Các hoạt động học tập của các Chương được mở từ đầu học kỳ.
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png 4.3. Quy định về việc thực hiện học tập trực tiếp:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Thời lượng tổ chức học tập trực tiếp: 4 tiết = 1 buổi (thông qua video conference)
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Nội dung học tập: Sinh hoạt quy chế và thực hành sử dụng Cổng đào tạo trực tuyến.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Thời khoá biểu học trực tiếp được triển khai cho học viên từ đầu học kỳ.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-Tieu-chi-danh-gia-va-cham-diem.png
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png 6.1. Tham gia thảo luận trên diễn đàn
  luyen-thi-thu-khoa-vn-goal.png 6.1.1. Các loại diễn đàn
  Trong môn học có 2 loại diễn đàn:
  1. Diễn đàn thảo luận nội dung môn học: là nơi dành cho Giảng viên tạo các chủ đề thảo luận cho môn học. Sinh viên tham gia thảo luận các chủ đề theo thời gian quy định để tích lũy điểm quá trình cho môn học.
  2. Diễn đàn thảo luận chung: là nơi để sinh viên tạo các chủ đề thảo luận và đưa ra những thắc mắc liên quan đến môn học.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-goal.png 6.1.2. Quy định về cách tính điểm tham gia diễn đàn
  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png Sinh viên đạt điểm tối đa của diễn đàn (10 điểm) khi: Sinh viên tham gia thảo luận đầy đủ và đáp ứng đúng yêu cầu của nội dung các chủ đề trên diễn đàn Thảo luận nội dung môn học.
  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png Điểm của phần này là trung bình của điểm tất cả các chủ đề thảo luận của môn học.
  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png Sinh viên chú ý thực hiện thảo luận trong thời hạn của từng chủ đề.
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png 6.2. Bài tập cá nhân chương 2 trực tuyến
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Trong môn học này có một bài tập cá nhân chương 2.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Là bài tập thực hành kỹ năng sử dụng hệ thống trong việc làm và nộp bài tập tự luận.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Sinh viên được khuyến khích làm các bài tập này để thành thạo các kỹ thuật làm bài tập.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Có thời hạn cho việc nộp bài tập.
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png 6.3. Làm bài kiểm tra của chương 2 trực tuyến
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Trong môn học này sẽ có một bài kiểm tra kết thúc Chương 2 lấy từ ngân hàng đề thi. Bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Sinh viên được làm hai lần và điểm số sẽ là điểm cao nhất trong hai lần làm bài.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Sinh viên phải hoàn tất các hoạt động của chương mới được làm bài kiểm tra chương.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Có thời hạn cho viêc làm và nộp bài kiểm tra kết thúc chương.
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png 6.4. Tham gia Video conference
  Sinh viên tham gia buổi Video conference. Thời gian cụ thể theo thông báo.
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png 6.5. Làm bài kiểm tra kết thúc môn học trực tuyến
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Bài kiểm tra kết thúc môn học theo hình thức trắc nghiệm,
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Sinh viên tham gia kiểm tra kết thúc môn sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động học tập của cả 4 Chương.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Sinh viên làm bài kiểm tra trực tuyến trên Cổng đào tạo trực tuyến.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Thời gian thực hiện bài kiểm tra sẽ được quy định cụ thể trong Lịch trình học tập.
  • Tài liệu học tập đa phương tiện: Videos, slides, scripts.
  • Sinh viên được sử dụng thư viện của Trường, bao gồm việc đọc sách, mượn sách và download các ebook theo quy định của thư viện.
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png 9.1. Thông báo
  Thông báo mới sẽ được đăng trên mục Thông báo của môn học trên Cổng đào tạo trực tuyến với mục đích nhắc nhở sinh viên các hạn chót nộp bài, hoặc các vấn đề quan trọng khác của lớp.
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png 9.2. Thư điện tử
  Sinh viên và giảng viên sẽ dùng email được trường cấp để liên lạc. Giảng viên sẽ trả lời cho học viên trong vòng 24 tiếng sau khi nhận được email. Trong trường hợp giảng viên đi công tác ở nơi hạn chế về internet hoặc không thể trả lời email như thường lệ sẽ thông báo cho học viên biết trước. Để tiết kiệm thời gian, khuyến khích học viên đặt câu hỏi trên diễn đàn những vấn đề liên quan đến môn học.
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png 10.1. Lịch học trực tiếp
  Thời lượng: 04 tiết – 1 buổi (theo Thời khóa biểu của từng học kỳ)
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png 10.2. Lịch học trực tuyến
  Thời lượng: 5 tuần
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png Nội dung học tập:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Chương 1: Giới thiệu Chương trình Đào tạo trực tuyến tại Trường
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png Các hoạt động học tập:

  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Xem video bài giảng
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Thảo luận trên diễn đàn
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png Tiến độ
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Bắt đầu:
  Thứ 2 - Tuần 1
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Kết thúc: Không có bài kiểm tra
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png Nội dung học tập:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Chương 2: Sinh hoạt quy chế và thực hành
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png Các hoạt động học tập:

  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Xem video bài giảng
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Thảo luận trên diễn đàn
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Làm bài tập cá nhân
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Làm bài kiểm tra cuối Chương
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Tham gia Video conference
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png Tiến độ
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Bắt đầu:
  Sau khi hoàn thành chương 1
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Kết thúc: Hạn chót nộp bài tập cá nhân, bài kiểm tra cuối Chương 2:
  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png Chính thức: 23h55 ngày chủ nhật tuần 2
  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png Gia hạn: 23h55 ngày chủ nhật tuần 3
  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png Tham gia Video conference: Thời gian do giảng viên thông báo trên lớp học trực tuyến
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png Nội dung học tập:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Chương 3: Kỹ năng thiết lập mục tiêu, quản lý thời gian và làm việc nhóm
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png Các hoạt động học tập:

  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Xem video bài giảng
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Thảo luận trên diễn đàn
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png Tiến độ
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Bắt đầu:
  Sau khi hoàn thành chương 2
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Kết thúc: Không có bài kiểm tra
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png Nội dung học tập:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Chương 4: Phong cách học tập và tạo động lực
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png Các hoạt động học tập:

  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Xem video bài giảng
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Thảo luận trên diễn đàn
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png Tiến độ
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Bắt đầu:
  Sau khi hoàn thành chương 2
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Kết thúc: Không có bài kiểm tra
  luyen-thi-thu-khoa-button-grape-icon.png Tiến độ
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Bắt đầu:
  Sau khi hoàn thành chương 4
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Kết thúc: Hạn chót nộp bài kiểm tra kết thúc môn:
  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png Chính thức: 23h55 ngày chủ nhật tuần 5
  luyen-thi-thu-khoa-grapes.png Gia hạn: 23h55 ngày chủ nhật tuần 6