Đề khảo sát Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề khảo sát Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1

  Đề khảo sát Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1 gồm 2 trang được biên soạn theo hình thức tự luận với 8 câu hỏi và bài tập, thời gian làm bài 90 phút (không tính thời gian giao đề), đề thi có lời giải chi tiết và thang điểm.

  Trích dẫn đề khảo sát Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1:
  + Cho các chất sau: NaCl; HF; Ca(OH)2; H2SO4. Viết phương trình điện li của các chất trên khi hoà tan chúng vào nước. Cho biết chất nào là axit, bazơ theo Areniut?
  + Dung dịch Z gồm Na2CO3 1,5 M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch Q gồm: HCl 0,6M và H2SO4 0,2M vào 100 ml Z, thu được dung dịch T và V (lít) khí (đktc). Viết PTHH ở dạng ion rút gọn và tính giá trị V. Cô cạn T thu được m gam chất rắn khan. Tính m.
  + Thực hiện các yêu cầu sau: Cho dd NaOH có pH = 12. Cần pha loãng dd NaOH bao nhiêu lần để được dd NaOH có pH = 11. Tính V dung dịch HCl 0,01M cần để trung hòa 250ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 11.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪