Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Sinh học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Câu 1.(2,5 điểm)
  Mô là gì ?
  Câu 2.(7,5 điểm)
  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:
  1. Mô liên kết gồm
  A. Các tế bào liên kết rải rác trong chất nền, có chức năng tạo ra bộ khung cơ thể, neo giữ các cơ quan.
  B. Các cấu trúc trong tế bào có cấu tạo gần giống nhau.
  C. Các tế bào chuyên hoá, có cấu tạo giống nhau và đảm nhận những chức năng nhất định.
  D. Các tế bào xếp sít nhau có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết.
  2. Mô là
  A. Tập hợp các cấu trúc có cùng chức năng.
  B. Tập hợp các cấu trúc trong tế bào có cấu tạo gần giống nhau.
  C. Tập hợp các tế bào chuyên hoá, có cấu tạo giống nhau và đảm nhận những chức năng nhất định.
  D. Tập hợp các tế bào có chức năng bảo vệ.
  3. Mô biểu bì có đặc điểm
  A. Gồm các cấu trúc có cùng chức năng.
  B. Gồm các cấu trúc trong tế bào có cấu tạo gần giống nhau.
  C. Gồm các tế bào chuyên hoá, có cấu tạo giống nhau và đảm nhận những chức năng nhất định.
  D. Gồm các tế bào xếp sít nhau có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết.
  4. Cơ vân có đặc điểm
  A. Các tế bào dài, có nhiều nhân, có vân ngang.
  B. Tế bào có hình thoi đầu nhọn và chỉ có 1 nhân.
  C. Tế bào phân nhánh, có 1 nhân và nối với nhau bằng các đĩa nối.
  D. Tế bào ngắn, không có nhân.
  5. Mô thần kinh có cấu tạo
  A. Gồm các cấu trúc có cùng chức năng.
  B. Gồm các tế bào thần kinh gọi là các nơron và các tế bào thần kinh đệm
  C. Gồm các tế bào chuyên hoá, có cấu tạo giống nhau và đảm nhận những chức năng nhất định.
  D. Gồm các tế bào xếp sít nhau có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết
  Lời giải chi tiết
  Câu 1
  . (2,5 điểm)
  - Mô là một tập hợp gồm các tế bào chuyên hoá, có cấu tạo giống nhau, đảm nhận chức năng nhất định.
  - Ở một số loại mô còn có các yếu tố không có cấu trúc tế bào như nước trong máu, canxi trong xương (còn gọi là chất gian bào hoặc phi bào).
  Câu 2.(7,5 điểm)
  12345
  ACDAB