Đề kiểm tra 45 phút Hình học 12 bài số 1 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra 45 phút Hình học 12 bài số 1 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

  Đề kiểm tra 45 phút Hình học 12 bài số 1 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương là đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 12, chủ đề khối đa diện và thể tích khối đa diện, đề có mã đề 132 gồm 03 trang với 25 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, các câu hỏi có đánh dấu độ khó theo 4 mức độ, yêu cầu học sinh hoàn thành bài làm trong thời gian 45 phút, kỳ kiểm tra được diễn ra vào ngày 25 tháng 11 năm 2018, đề kiểm tra có đáp án đầy đủ các mã đề.

  Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút Hình học 12 bài số 1 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
  + Nếu không sử dụng thêm điểm nào khác ngoài các đỉnh của khối lập phương thì có thể chia khối lập phương thành:
  A. Năm khối chóp tam giác giác đều, không có khối tứ diện đều.
  B. Năm khối tứ diện đều.
  C. Một khối tứ diện đều và bốn khối tứ diện vuông.
  D. Bốn khối tứ diện đều và một khối chóp tam giác đều.

  + Cho một hình đa diện. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
  A. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.
  B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.
  C. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh.
  D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.
  + Một khối lập phương có cạnh 4cm. Người ta sơn đỏ mặt ngoài của khối lập phương rồi cắt khối lập phương bằng các mặt phẳng song song với các mặt của khối lập phương thành 64 khối lập phương nhỏ có cạnh 1cm. Có bao nhiêu khối lập phương có đúng một mặt được sơn đỏ?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪