Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Quốc tế Á Châu – TP. HCM

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Quốc tế Á Châu – TP. HCM

  Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Quốc tế Á Châu – TP. HCM mã đề 132 gồm 2 phần thi, phần trắc nghiệm gồm 2 trang với 20 câu hỏi và bài tập, học sinh làm bài trong 25 phút, phần trắc nghiệm chiếm 50% tổng số điểm bài kiểm tra, phần tự luận gồm 1 trang với 5 câu hỏi và bài tập, học sinh làm bài trong 20 phút, phần tự luận chiếm 50% tổng số điểm bài kiểm tra, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

  Trích dẫn đề kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Quốc tế Á Châu – TP. HCM:
  + Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Khi thay H trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon ta thu được amin.
  B. Khi thay H trong hiđrocacbon bằng nhóm NH2 ta thu được amin.
  C. Khi thay H trong phân tử H2O bằng gốc hiđrocacbon ta thu được ancol.
  D. Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức có 2 nhóm NH2 và COOH.
  + Cho 0,01 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch HCl 0,25M; sau đó đem cô cạn thì được 1,255 gam muối. Nếu trung hòa X bằng một lượng vừa đủ NaOH thì thấy tỉ lệ mol giữa A và NaOH là 1 : 1.Biết rằng phân tử X có mạch cacbon không phân nhánh và X thuộc loại – amino axit. Công thức cấu tạo của X là?
  + Những gluxit có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là?
  A. Glucozơ, fructozơ, xenlulozơ. B. Glucozơ, fructozơ, tinh bột.
  C. Glucozơ, fructozơ, mantozơ. D. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪