Đề kiểm tra Hóa học 11 giữa kỳ 2 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra Hóa học 11 giữa kỳ 2 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

  LTTK TEZ giới thiệu đến bạn đọc đề kiểm tra Hóa học 11 giữa kỳ 2 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh, kỳ thi được tổ chức tại trường vào ngày 22/03/2019, đáp án của đề thi được đính kèm bên dưới. Hy vọng sự chia sẻ này của chúng tôi sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát chất lượng giữa học kỳ 2 Hóa học 11 năm học 2018 – 2019 sắp tới.

  Trích dẫn đề kiểm tra Hóa học 11 giữa kỳ 2 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
  + Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 12,9 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 72 gam. Mặt khác, nếu cho 20,16 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của C2H4 có trong X là?
  + Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H6 và C4H6. Tỉ khối của X so với H2 bằng 24. Đốt cháy hoàn toàn 2,88 gam X trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1,5 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?
  + Cho các phát biểu sau:
  (1) Ankađien là hiđrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa 2 liên kết pi.
  (2) Những hiđrocacbon có công thức phân tử là CnH2n là anken.
  (3) Anken là hiđrocacbon không no mạch hở có công thức phân tử là CnH2n (n≥ 2).
  (4) Ankin là hiđrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa 1 liên kết C ≡ C.
  (5) Anken có từ 4C trở lên có thể có đồng phân hình học.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪