Đề KSCL đầu năm lớp 12 năm học 2017 – 2018 môn Hóa học trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL đầu năm lớp 12 năm học 2017 – 2018 môn Hóa học trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

  Đề KSCL đầu năm lớp 12 năm học 2017 – 2018 môn Hóa học trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh có đáp án.

  Thông tin đề thi:
  Đơn vị tổ chức thi: trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh
  Lần thi: 1
  Môn thi: Hóa học
  Hình thức thi: Trắc nghiệm
  Số câu: 40
  Thời gian làm bài: 50 phút
  Đáp án: Có
  Lời giải chi tiết: Chưa cập nhật
  Tổng số trang: 5
  Mô tả thêm:
  + Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở, gồm một axit no và hai axit không no đều có một liên kết đôi (C=C). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu được 25,56 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bằng dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam. Tổng khối lượng của hai axit cacboxylic không no trong m gam X là?
  + Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2. Khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là?
  + Cho 22,72 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít khí NO(duy nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 77,44 gam muối khan. Giá trị của V là?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪