Đề KSCL Tiếng Anh 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL Tiếng Anh 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

  LTTK TEZ chia sẻ đến đọc giả nội dung đề KSCL Tiếng Anh 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn học sinh khối 11 vừa hoàn thành kỳ thi học kỳ 1 Tiếng Anh 11, bắt đầu học kỳ 2 và chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán năm 2019, đây là giai đoạn quan trọng mà nhiều trường lựa chọn để tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Tiếng Anh 11.

  Đề KSCL Tiếng Anh 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh có mã đề 132, đề gồm 04 trang với 50 câu trắc nghiệm, học sinh làm bài khảo sát trong thời gian 60 phút, đề nhằm giúp giáo viên bộ môn Tiếng Anh nắm rõ chất lượng học tập môn Tiếng Anh 11 trước thời điểm các em chuẩn bị nghỉ lễ kéo dài, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề KSCL Tiếng Anh 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
  + They drove fifteen miles off the main road. Also, they had nothing to eat for the day.
  A. Not only did they drive fifteen miles off the main road, they also had nothing to eat for the day.
  B. They drove fifteen miles off the main road until they had something to eat for the day.
  C. They neither drove fifteen miles off the main road nor had nothing to eat for the day.
  D. Driving fifteen miles off the main road, they eventually had something to eat for the day.
  + Which of the following is NOT true about the process of digestion?
  A. Nutrients are carried to different sites in the body.
  B. Saliva plays an important role in the first stage of digestion.
  C. The small intestine covers the whole digestive system.
  D. The small intestine helps the body absorb nutrients.
  + The scientist won the first prize. He refused to get it.
  A. The scientist won the first prize refused to get it. B. The scientist winning the first prize refused to get it.
  C. The scientist who winning the first prize refused to get it. D. The scientist who won the first prize refusing to get it.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪