Đề thi HK1 Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK1 Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

  Như vậy, kỳ thi học kỳ 1 môn Sinh học năm học 2018 – 2019 dành cho học sinh khối 12 tại trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương đã kết thúc, và nhà trường đã chia sẻ sẻ công khai đề thi học kỳ 1 Sinh học 12 trên website chính thức. Để giúp các bạn thuận tiện tra cứu, tham khảo, LTTK Tez xin trích dẫn lại nội dung đề thi HK1 Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

  Đề thi HK1 Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 132, đề gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài trong thời gian một tiết học (45 phút), thông qua kỳ thi này, nhà trường sẽ nắm được chất lượng dạy và học môn Sinh học của học sinh khối 12, để làm tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại học lực, đưa ra các điều chỉnh kịp thời để nâng cao chất lượng dạy và học môn Sinh học 12 cho giai đoạn học kỳ 2 của năm học 2018 – 2019, và xa hơn là hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học, đề thi có đáp án các mã đề 132, 209, 357, 485, 570, 628.

  Trích dẫn đề thi HK1 Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
  + Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?
  I. Gen đột biến khi đã phát sinh chắc chắn được biểu hiện ngay ra kiểu hình.
  II. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào môi trường và tổ hợp gen.
  III. Đột biến gen có thể gây hại nhưng cũng có thể có thể vô hại hoặc có lợi cho thể đột biến.
  IV. Đột biến gen chỉ xảy ra trong nguyên phân mà không xảy ra trong giảm phân.
  V. Đột biến gen có thể xảy ra ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.
  + Để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội có thể căn cứ vào kết quả của phép lai nào sau đây?
  A. Lai thuận nghịch. B. Giao phối cận huyết ở động vật.
  C. Tự thụ phấn ở thực vật. D. Lai phân tích.
  + Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi:
  A. chứa thông tin mã hoá các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc.
  B. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế.
  C. prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc ( Z, Y, A).
  D. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã của nhóm gen cấu trúc ( Z, Y, A).


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪