Điểm. Đoạn thẳng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1
  Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng:

  01.jpg
  Phương pháp giải :
  - Mỗi một chấm xanh đậm, được kí hiệu bằng một chữ cái in hoa là một điểm.
  - Dùng thước thẳng nối hai điểm thì tạo thành một đoạn thẳng, tên gọi của đoạn thẳng là hai điểm đầu mút viết liền.
  Cách giải :
  - Các điểm đã cho trong hình là : M; N; C; D; K; H; P; Q; X; Y.
  - Các đoạn thẳng là: MN, CD, KH, PQ, XY.

  Bài 2
  Dùng thước thẳng và bút để nối thành :

  02.jpg
  Phương pháp giải :
  - Dùng thước thẳng nối hai điểm để tạo thành một đoạn thẳng.
  - Kẻ số lượng đoạn thẳng bằng với yêu cầu của đề bài.
  Cách giải :
  03.jpg
  Bài 3
  Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

  04.jpg
  Phương pháp giải :
  Đếm số đoạn thẳng có trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.
  Cách giải :
  Gọi các hình lần lượt là Hình 1; hình 2; hình 3
  Hình 1: có 4 đoạn thẳng là: AB; BC; CD; AD.
  Cần điền vào chỗ trống là 4 đoạn thẳng.
  Hình 2: có 3 đoạn thẳng là : MN; NP; MP.
  Cần điền vào chỗ trống là 3 đoạn thẳng.
  Hình 3: có 6 đoạn thẳng là : OH; HG; GL; LK; KO; HK.
  Cần điền vào chỗ trống là 6 đoạn thẳng.