Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) và nối các ô để tạo thành sơ đồ để miêu tả địa hình bề mặt Trái Đất

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪