Điền độ cao của các đường đồng mức vào nơi có dấu chấm hỏi (?) ở hình 2 cho đúng

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪