Dựa trên hình 25.1 (SGK trang 95), em hãy cho biết vào giai đoạn Tiền Cambri đã có những mảng nền nào?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪