Dựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000 và so sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (Mức tăng GDP bình quân của thế giới trong thập niên 90 là 3% năm).

  01.jpg

  Lời giải chi tiết

  Nhận xét:
  - Giai đoạn 1990 – 1996:mức tăng trưởng của các nước không ổn định và có sự chênh lệch.
  + Các nước có tốc độ tăng trưởng tăng lên là: Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Việt Nam; trong đó Việt Nam có mức tăng trưởng nhanh nhất (tăng 4,2%).
  + Các nước có tốc độ tăng trưởng giảm là: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Xin-ga-po, đặc biệt là Thái Lan (giảm 5,3%). Do đây là thời kì diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính 1997 -1998 bắt nguồn từ Thái Lan và lan ra các nước.
  - Năm 1998, cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ Thái Lan lan nhanh và làm suy giảm nền kinh tế của tất cả các nước này, tăng trưởng giảm và ở mức âm: In-đô-nê-xi-a (-13,2%), Ma-lai-xi-a (-7,4%) , Thái Lan (-10,8%), Phi-lip-pin (-0,6%).
  - Giai đoạn 1998 – 2002: Các nước đều có mức tăng trưởng đi lên và nhanh chóng khôi phục nền kinh tế.
  + Các nước đạt mức tăng trưởng dưới 6%/năm (In-đô-nê- xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan).
  + Các nước đạt trên 6%/năm (Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Xin-ga-po).
  - So sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (thập niên 90 là 3%