Dựa vào bảng 2.1 hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa vào vở học và xác định địa điểm này thuộc kiểu khí hậu nào

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪