Dựa vào: Các cực, vòng cực, chí tuyến. Hãy trình bày tên từng đới khí hậu từ Bắc cực đến Nam cực và nói rõ giới hạn của từng đới

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào: Các cực, vòng cực, chí tuyến. Hãy trình bày tên từng đới khí hậu từ Bắc cực đến Nam cực và nói rõ giới hạn của từng đới.
  Lời giải chi tiết
  Từ Bắc cực đến Nam cực có các đới khí hậu lần lượt là:
  - Hàn đới (đới lạnh) có giới hạn từ cực Bắc đến vòng cực Bắc.
  - Ôn đới (đới ôn hòa) có giới hạn từ vòng cực Bắc đến chí tuyến Bắc.
  - Nhiệt đới (đới nóng) có giới hạn từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
  - Ôn đới (đới ôn hòa) có giới hạn từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.
  - Hàn đới (đới lạnh) có giới hạn từ vòng cực Nam đến cực Nam.