Dựa vào hình 7.1, hãy thống kê tên các nước vào các nhóm có thu nhập như nhau?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪