Dựa vào lược đồ bên, kết hợp với kiến thức đã học, hãy trình bày về vị trí Việt Nam theo trình tự sau: Nằm ở châu lục nào. Ở phía nào của châu lục đó

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪