Dựa vào lược đồ các dòng biển trong đại dương thế giới ở hình 1 (trang 36), em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪