Dựa vào lược đồ hình 1, em hãy tìm và ghi lại tên, lượng mưa hai khu vực có lượng mưa cao nhất và thấp nhất

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào lược đồ hình 1, em hãy tìm và ghi lại tên, lượng mưa hai khu vực có lượng mưa cao nhất và thấp nhất:
  - Nơi có lượng mưa cao nhất là ……………….. nằm ở khu vực ……………………………..
  - Nơi có lượng mưa thấp nhất là ……………….. nằm ở khu vực ……………………………..
  Lời giải chi tiết
  - Nơi có lượng mưa cao nhất là trên 2000mm, nằm ở khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Vịnh Ghi-nê, Trung Mỹ, Tây Nam Mê-hi-cô, Tây Âu,…
  - Nơi có lượng mưa thấp nhất là dưới 200mm, nằm ở khu vực Bắc Á, Bắc Phi, Bắc Mĩ, Nam Cực, Tây Á,…