Dựa vào nội dung SGK, hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) các ý sao cho thích hợp

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào nội dung SGK, hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) các ý sao cho thích hợp:
  - Những bản đồ có tỉ lệ lớn hơn (1 : 200 000) là ................
  - Những bản đồ có tỉ lệ (từ 1 : 200 000 đến 1 : 1000 000) là ................
  - Những bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn (1 : 1000 000) là ................
  Lời giải chi tiết
  - Những bản đồ có tỉ lệ lớn hơn (1 : 200 000) là bản đồ tỉ lệ lớn.
  - Những bản đồ có tỉ lệ (từ 1 : 200 000 đến 1 : 1000 000) là bản đồ tỉ lệ trung bình.
  - Những bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn (1 : 1000 000) là là bản đồ tỉ lệ nhỏ.