Em hãy cho biết một số giá trị của sông ngòi nước ta

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Em hãy cho biết một số giá trị của sông ngòi nước ta.
  Lời giải chi tiết
  Giá trị sông ngòi nước ta:
  - Cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.
  - Xây dựng các nhà máy thủy điện.
  - Bồi đắp phù sa, mở rộng đồng bằng về phía biển.
  - Khai thác và nuôi trồng thủy sản.
  - Phát triển du lịch.