Em hãy ghi vào vở tên các nước trong khu vực Nam Á lần lượt theo số kí hiệu ở hình 11.5

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪