Giải bài 3 trang 13 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng.
  Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày:
  ☐ Ở hai nửa cầu Bắc và Nam có thời gian chiếu sáng như nhau.
  ☐ Ở các vĩ độ đều có góc chiếu sáng như nhau.
  ☐ Ở các vĩ độ đều nhận được một lượng nhiệt như nhau.
  ☐ Tất cả các ý trên.
  Lời giải chi tiết
  Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày:
  ☒ Ở hai nửa cầu Bắc và Nam có thời gian chiếu sáng như nhau.
  ☐ Ở các vĩ độ đều có góc chiếu sáng như nhau.
  ☐ Ở các vĩ độ đều nhận được một lượng nhiệt như nhau.
  ☐ Tất cả các ý trên.