Giải bài 4 trang 5 tập bản đồ Địa 6, Hình dạng và diện tích các lục địa thể hiện ở hình 1 trang 4, ta thấy càng xa trung tâm chiếu đồ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng.
  Hình dạng và diện tích các lục địa thể hiện ở hình 1 trang 4, ta thấy càng xa trung tâm chiếu đồ (càng xa khu vực xích đạo) thì:
  ☐ Hình dạng càng sai, diện tích càng lớn.
  ☐ Diện tích càng sai, hình dạng vẫn đúng.
  ☐ Hình dạng càng sai, diện tích vẫn đúng.
  ☐ Hình dạng vẫn đúng, diện tích vẫn đúng.
  Lời giải chi tiết
  Hình dạng và diện tích các lục địa thể hiện ở hình 1 trang 4, ta thấy càng xa trung tâm chiếu đồ (càng xa khu vực xích đạo) thì:
  ☒ Hình dạng càng sai, diện tích càng lớn.
  ☐ Diện tích càng sai, hình dạng vẫn đúng.
  ☐ Hình dạng càng sai, diện tích vẫn đúng.
  ☐ Hình dạng vẫn đúng, diện tích vẫn đúng.