Giải bài 4 trang 8 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô ý em cho là đúng hoặc sai. Khi viết tọa độ địa lí của một điểm

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Đánh dấu × vào ô ý em cho là đúng hoặc sai.
  Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở trên, kinh độ ở dưới.
  ☐ Đúng
  ☐ Sai
  Lời giải chi tiết
  Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở trên, kinh độ ở dưới.
  ☐ Đúng
  ☒ Sai