Giải thích vì sao các nửa cầu này lại được gọi là nửa cầu lục địa và nửa cầu đại dương

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪