Giới thiệu 7 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1 áp dụng từ năm học 2020-2021

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  LTTK Education xin gửi quý đọc giả 7 đầu sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của các Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM giới thiệu bắt đầu từ năm học 2020-2021, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.


  Cụ thể:
  ✦ Một là, Tiếng Anh 1 (Phonics – Smart), tác giả: Nguyễn Thu Hiền (chủ biên), Quản Lê Duy - Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM;
  ✦ Hai là, Tiếng Anh 1, Hoàng Văn Vân (chủ biên) - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
  ✦ Ba là, Tiếng Anh 1 (Family and Friends), Trần Cao Bội Ngọc (chủ biên) - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  ✦ Bốn là, Tiếng Anh 1 (Explore Our World), Nguyễn Quốc Hùng (chủ biên) - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM
  ✦ Năm là, Tiếng Anh 1 (Macmillan Next Move), Hoàng Tăng Đức (chủ biên) - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  ✦ Sáu là, Tiếng Anh 1 (I-learn Smart Start), Nguyễn Ngọc Quyên (chủ biên) - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  ✦ Bảy là, Tiếng Anh 1 (English Discovery), tác giả: Lưu Kim Nhung (chủ biên), Đỗ Thị Phi Nga - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

  Theo LTTK Education tổng hợp