Grammar - Unit 6 SGK Tiếng Anh 11

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Grammar
  Reported speech with gerund
  Verb + (OBJECT) + Preposition + (NOT) V- ing
  e.g: - He suggested going to the beach. (Ông ấy gợi ý đi đến bãi biển.)
  - She thanked him for helping her build that snowman.
  (Cô ấy cảm ơn anh đã giúp cô dựng người tuyết.)
  - She apologised for being late. (Cô ấy xin lỗi vì đến muộn.)